Odborné kurzy

Přehled aktuálních kurzů

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy

Následující kurz provede účastníky problematikou karcinomu štítné žlázy. Výklad začíná od epidemiologie a diagnostiky, protože zhoubné novotvary štítné žlázy bývají zachycovány jako vedlejší nálezy při vyšetřeních z jiné indikace. Detailní pozornost je věnována stratifikaci rizika rekurence karcinomu podle aktuálních odborných poznatků. V návaznosti na to se autor zabývá otázkou adekvátní profylaxe pomocí supresní terapie, v níž hraje klíčovou roli správné určení cílových hodnot TSH. Kurz je důležitým příspěvkem k problematice overtreatmentu.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Výběr a dávkování betablokátorů v ambulantní praxi

Prezentace stručným způsobem shrnuje poznatky o betablokátorech. Vedle mechanismu jejich účinku a rozdílů mezi jednotlivými preparáty (zejména ve smyslu působení na jednotlivé receptory) se prakticky věnuje indikacím, kontraindikacím a některým možným chybám při jejich preskripci. Kromě role betablokátoru jako tradičního antiarytmika se ovšem kurz zaměřuje i na další možnosti využití betablokády, jako je například profylaxe migrény nebo léčba diabetu mellitu či onkologických nemocí.
 Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Lékové a potravinové interakce založené na ovlivnění transportu levothyroxinu

Kurz seznamuje jednotlivými metabolickými, respektive lékovými interakcemi a relevantními farmakologickými vlastnostmi levothyroxinu. Zároveň přidává praktické tipy a rady stran jeho užívání, aby bylo co nejefektivnější a zároveň jsme se vyhnuli nežádoucím reakcím a interakcím. Jde o jeden z celosvětově nejčastěji používaných léků, přesto není z těchto hledisek stále dostatečně prozkoumán.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Následná péče po prodělaném covid-19

Následná péče po prodělaném covid-19

Kurz seznamuje lékaře s problematikou následků po prodělaném onemocnění COVID-19. Uvádí seznam zdravotních obtíží a komplikací po 12 a více týdnech od této infekce, jež nejsou vysvětlitelné jinou příčinou.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí

Betablokátory: co je třeba vědět z hlediska komorbidit a lékových interakcí

Betablokátory jsou velmi rozmanitou skupinou léků, mají rozdílné farmakologické vlastnosti a jsou využívány v léčbě řady onemocnění. Zároveň kolem nich stále existuje mnoho otázek, především v léčbě kardiovaskulárních chorob. Na mnohé z nich naleznete odpovědi v didakticky přehledně zpracovaném kurzu. Podrobně je popsána patofyziologie sympatiku a parasympatiku, afinita těchto látek k receptorům, jejich klinické interakce i nežádoucí účinky. Zdůrazněny jsou rovněž chyby, které mohou nastat při použití betablokátorů. Tento výukový kurz tak představuje důležitý podklad pro běžnou klinickou praxi.
Přejít na kurz na www.proLékaře.czarrow
Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi

Cílem a účelem kurzu je poskytnout lékaři v ambulantní praxi co možná nejjednodušší a všeobecně rychle dostupné metody diagnostiky a léčby depresivní fáze, která bývá nazývána také jako depresivní porucha. V anglicky psané literatuře vystupuje pod termínem major depressive disorder nebo pod zkratkou MDD.
Přejít na kurz arrow
Nová éra v léčbě migrény

Nová éra v léčbě migrény

Interaktivní kurz s akreditací do 18. 10. 2021.
Přejít na kurz arrow
Co je dobré vědět o IPF

Co je dobré vědět o IPF

Interaktivní kurz, možné absolvovat do 10. 11. 2021.
Přejít na kurz arrow
Terapie osteoartrózy v praxi

Terapie osteoartrózy v praxi

Osteoartróza (OA) je nejčastější onemocnění periferních kloubů. Vyskytuje ve středním, a zejména ve vyšším věku. Ve vyspělých zemích se její prevalence s prodlužující se střední délkou života a epidemií obezity zvyšuje. OA je jednou z vedoucích příčin fyzického funkčního postižení a nejčastější indikací implantace kloubní náhrady.
Přejít na kurz arrow