Prohlídky „na řidičské průkazy“ – nejčastější odborné i legislativní zádrhele

Prohlídky „na řidičské průkazy“ – nejčastější odborné i legislativní zádrhele

S prohlídkami na řidičské průkazy, přesněji s potvrzením posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, se ve své praxi setkáváme běžně. U některých hraničních stavů však můžeme při posuzování způsobilosti trošku tápat. Připomeňme si proto některé skutečnosti vyplývající z vyhlášky o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Základní legislativa

Prohlídky na řidičské průkazy se řídí aktuálními právními předpisy, tedy zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; jejich praktické provádění pak zejména vyhláškou 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tato vyhláška, respektive její přílohy obsahují kromě vzorů formulářů prohlášení o zdravotní způsobilosti (vyplňuje klient) a posudku o zdravotní způsobilosti i taxativně vyjmenované nemoci a vady, jež mohou být překážkou způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jejich plný výčet nalezneme v uvedené vyhlášce; zde uvedeme několik nejčastějších zdravotních omezení posuzovaných podle skupiny 1, tedy u laických řidičů ve skupinách vozidel A a B (motocykly a osobní automobily). Profesionální řidiči a řidiči ve skupinách C, D nebo T jsou posuzováni přísněji.

Nemoci a vady vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel

 • Vady zraku – při binokulárním vizu zraková ostrost (i s případnou korekcí) menší než 0,5, úplná ztráta zraku na jednom oku do 6 měsíců trvání.
 • Nemoci oběhové soustavy – stenokardie projevující se v klidu nebo při psychickém zatížení, srdeční selhání na úrovni NYHA IV, onemocnění spojená s poruchou vědomí (kardiomyopatie, chlopenní vady).
 • Nemoci nervové soustavy – recentní nebo špatně kontrolovaná epilepsie.
 • Duševní poruchy – zejména těžší demence všech etiologií, mentální retardace.
 • Závislost na alkoholu a drogách – aktuální závislost na alkoholu, v případě drog stačí i jen pravidelné užívání.

Nemoci a vady, u kterých je třeba vyjádření specialisty

 • Vady zraku – při binokulárním vizu zraková ostrost (i s případnou korekcí) menší než 0,7, změna zorného pole, závažná porucha barvocitu a vidění za šera, ostrost menší než 1,0 při používání pouze jednoho oka.
 • Nemoci oběhové soustavy – stav po závažném infarktu myokardu, implantovaný kardioverter-defibrilátor, špatně korigovaná hypertenze, srdeční selhání na úrovni NYHA III.
 • Diabetes mellitus – druhá a další hypoglykémie v rozmezí 12 měsíců, kterou pacient buď nerozpozná, nebo nezvládne sám, diabetes mellitus se závažnými komplikacemi, nasazení medikace s rizikem hypoglykémií. Pravidelná kontrola specialistou je nutná nejméně 1× za 3 roky.
 • Nemoci nervové soustavy – epilepsie s bezzáchvatovým obdobím nejméně 12 měsíců, syndrom obstrukční spánkové apnoe s indexem AHI ≥ 15 (v tomto případě je nutná kontrola specialistou nejméně 1× za 3 roky).
 • Duševní poruchy – lehčí formy demence, postencefalitický syndrom.
 • Závislost na alkoholu a drogách – trvalá a důsledná abstinence od alkoholu po dobu nejméně 1 roku, v případě drog nejméně 2 let, opakované akutní intoxikace alkoholem. Je nutná pravidelná lékařská kontrola, vyhláška nicméně neuvádí časovou periodu.

Další povinnosti vyplývající z vyhlášky

Z citované vyhlášky č. 277/2004 vyplývají i některé další povinnosti, které ne vždy bývají dodržovány. Je to například povinnost:

 • vždy chtít od pacienta vyplnit a podepsat prohlášení posuzované osoby ke zdravotní způsobilosti;
 • uvést případně kratší dobu platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti v případě postupujícího onemocnění, které by mohlo mít vliv na řízení vozidla, dále je-li ve vyhlášce uvedena v podmínkách kontrola zdravotního stavu v určitém intervalu (např. viz výše u diabetu mellitu), případně v kratším intervalu, rozhodne-li tak specialista;
 • uvádět ve své zdravotnické dokumentaci (a následně i ve výpisu ze zdravotnické dokumentace při předání jinému registrujícímu lékaři) informaci o tom, že je pacient držitelem řidičského oprávnění, případně že je způsobilý s podmínkou nebo nezpůsobilý.

Závěrem

Ač se to na první pohled nemusí zdát, posuzování zdravotní způsobilosti není vždy jednoduchým úkonem. Na jedné straně před námi sedí člověk, pro kterého motorové vozidlo může představovat prostředek zajištění soběstačnosti, na druhé straně neseme „forenzní zodpovědnost“, proto při pochybnostech určitě není chybou si vyžádat vyšetření u odborníka i v situacích, které nejsou vysloveně uvedeny v příloze vyhlášky.

(zem)

Zdroj: Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze dne 26. 4. 2004, v platném znění. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-277

Doporučené doporučení a tipy

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením
3. května 2021

Motivace pacienta k léčbě a preventivním opatřením

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti léčby je nejen úzká spolupráce mezi lékařem a pacientem, ale předevší...
Detail článku arrow
Zaměňování léčiv opět horkým tématem
26. dubna 2021

Zaměňování léčiv opět horkým tématem

V poslední době se čím dál tím více řeší vhodnost vzájemného zaměňování léčivých přípravků se stejnou účinn...
Detail článku arrow
Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta
1. března 2021

Možnosti využití sdíleného lékového záznamu pacienta

Již budoucím lékařům v nižších ročnících studia medicíny je neustále opakováno, že dobře odebraná anamnéza...
Detail článku arrow