Aktuální důkazy o antihypertenzní účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace bisoprololu a amlodipinu

Aktuální důkazy o antihypertenzní účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace bisoprololu a amlodipinu

Přehledový článek publikovaný v červenci 2022 shrnuje výsledky 4 studií s fixní kombinací (FK) bisoprololu s amlodipinem v léčbě hypertenze. Všechny 4 práce včetně 1 studie provedené v reálné klinické praxi dokládají účinnost této FK a zdůrazňují klinicky významné snížení systolického (sTK) i diastolického (dTK) krevního tlaku a vysokou adherenci k léčbě.

Přínos fixních kombinací v léčbě hypertenze

Tři čtvrtiny pacientů s hypertenzí potřebují k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) kombinaci antihypertenziv. Většina doporučení pro léčbu hypertenze uvádí kombinovanou terapii jako iniciální strategii. Při léčbě chronických asymptomatických onemocnění, jako je hypertenze, je problémem nízká adherence pacientů k léčbě, zejména při vyšším počtu užívaných tablet. Bylo doloženo, že FK účinných látek v 1 tabletě adherenci k této léčbě zvyšují a v porovnání s volnými kombinacemi ve stejné dávce vedou k lepší kompenzaci TK.

Fixní kombinace bisoprololu a amlodipinu

Betablokátor (BB) bisoprolol a blokátor kalciového kanálu (BKK) amlodipin patří mezi často používaná antihypertenziva. Mají odlišný, vzájemně se doplňující mechanismus účinku a prokázaly aditivní efekt, což z nich činí ideální kandidáty kombinovanou léčbu. FK bisoprololu a amlodipinu je indikovaná k léčbě hypertenze u pacientů kompenzovaných při podávání těchto účinných látek ve stejné dávce v samostatných tabletách. Důkazů o účinnosti, bezpečnosti a dobré adherenci k této fixní kombinaci přibývá, jak dokládají 4 velké práce publikované v letech 2016–2022, které hodnotily tento přípravek použitý při změně terapie nebo ve 2. linii léčby.

Vysoká adherence v reálné praxi

Velká prospektivní neintervenční studie s FK bisoprololu a amlodipinu proběhla v 6 evropských zemích včetně Česka. Zařadila 412 424 pacientů léčených volnou kombinací obou účinných látek. Výsledky ukázaly dobrou nebo vynikající adherenci u 99 % účastníků po 6 měsících sledování, což je v souladu s předchozími studiemi, které zjistily 2,2násobné zvýšení adherence při této změně terapie.

Zvýšení adherence bylo spojeno s lepší kompenzací TK. Průměrný sTK klesl po 6 měsících ze 147,6 na 131,2 mmHg, dTK z 88,3 na 78,9 mmHg. Zatímco při vstupu do studie nedosahovalo cílových hodnot TK 30 % pacientů, po 6 měsících léčby FK to bylo pouze 1 %. Během studie také došlo k významnému zlepšení pulzního tlaku a srdeční frekvence, což jsou nezávislé rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění.

90 % pacientů upřednostnilo fixní kombinaci před volnou.

Zlepšení kompenzace TK

Multicentrická studie fáze III hodnotila účinnost FK bisoprololu a amlodipinu u pacientů po selhání monoterapie některou z těchto účinných látek (v dávce 5 mg/den). Účinnost FK byla prokázána nezávisle na předchozím podávaném léku. Průměrný sTK klesl po 18 týdnech ze 151,1 na 125,8 mmHg a dTK ze 91,2 na 77,7 mmHg. U 83,2 % pacientů bylo kompenzace TK dosaženo již po 6 týdnech léčby dávkou 5/5 mg/den bez nutnosti up-titrace. To představuje potenciálně nižší riziko nežádoucích účinků a vysazení léčby. Již po 4 týdnech bylo zjištěno také významné snížení srdeční frekvence.

Větší pokles TK a srovnatelná bezpečnost v porovnání s monoterapií

V randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studii fáze III vedla FK bisoprololu s amlodipinem (5/5 mg/den) během 4 a 8 týdnů u 367 pacientů nedostatečně kompenzovaných samotným amlodipinem (5 mg/den) k významnému snížení TK v porovnání s pokračující monoterapií amlodipinem, a to při srovnatelném bezpečnostním profilu. Kombinovaná terapie byla spojena také s významným snížením srdeční frekvence a nízkým rizikem vysazení léčby (3,9 %).

Závěr

Autoři této přehledové práce uzavírají svá zjištění s tím, že citované studie s fixní kombinací bisoprololu a amlodipinu rozšiřují důkazy o přínosu této léčby z hlediska kompenzace hypertenze a dosažení cílových hodnot krevního tlaku.

(zza)

Zdroj: Hostalek-Gottwald U., Gaciong Z. A growing evidence base for the fixed-dose combination of bisoprolol and amlodipine to manage hypertension. Curr Med Res Opin 2022 Jul; 38 (7): 1047−1053, doi: 10.1080/03007995.2022.2072087.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow