Je vhodné zahájit léčbu prediabetu u osob starších 60 let?

Je vhodné zahájit léčbu prediabetu u osob starších 60 let?

Podle doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP (ČDS) je u osob s prediabetem kromě nefarmakologické intervence vhodné podávání metforminu v případě, že jsou mladší 60 let a mají nejméně 1 rizikový faktor. Přínos ostatních antidiabetik v indikaci prediabetu a farmakologické léčby prediabetu u osob starších 60 let je dosud předmětem výzkumu. Shrnujeme některé nové poznatky ohledně farmakoterapie prediabetu u starších jedinců.

Definice a léčba prediabetu dle doporučení ČDS

Prediabetes je definován jako glykémie nalačno 5,6–6,9 mmol/l nebo glykémie za 2 hodiny při oGTT 7,8–11,0 mmol/l.

Základem léčby jsou nefarmakologické postupy (dietní opatření, pohybová aktivita, edukace, redukce nadváhy). Lékem 1. volby při nedostačujícím snížení glykémie je metformin, který má být podán u všech osob s potvrzeným prediabetem do 60 let věku, pokud mají ≥ 1 další rizikový faktor: BMI ≥ 35, hypertriglyceridémie, snížení HDL cholesterolu, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, HbA1c ≥ 4,5 %, diabetes 2. typu u rodičů, gestační diabetes v osobní anamnéze. Léčba se zahajuje nejnižší dávkou (500 mg/den) s postupným navýšením dle snášenlivosti až na 2000 mg/den.

Metformin je kontraindikovaný při těžké renální insuficienci, naopak u chronického srdečního selhání třídy NYHA I a II je doporučen.1

Riziko rozvoje DM u osob s prediabetem starších 70 let

Nedávná prospektivní kohortová analýza ukázala, že u osob s prediabetem ve věku 71–90 let je častější regrese prediabetu nebo úmrtí než rozvoj diabetu. Zahrnovala 3412 osob bez diabetu ze studie Atherosclerosis Risk in Communities s průměrnou délkou sledování 6,5 roku. Prediabetes definovaný jako HbA1c 5,7–6,4 % nebo porucha glykémie nalačno (IFG; 5,6–6,9 mmol/l) byl přítomen u 73 % účastníků studie (44 % splňovalo kritérium dle HbA1c a 59 % dle IFG). U pacientů s HbA1c 5,7–6,4 % se diabetes (HbA1c ≥ 6,5% nebo glykémie nalačno ≥ 7 mmol/l) rozvinul v 9 % případů, u 13 % došlo k regresi prediabetu a 19 % jich zemřelo. U osob s IFG byla progrese do diabetu zjištěna v 8 % případů, regrese do normoglykémie ve 44 % případů a 16 % účastníků během sledování zemřelo.

Autoři došli k závěru, že prediabetes nepředstavuje ve věku nad 70 let významnou diagnostickou jednotku.2

Metformin v prevenci syndromu geriatrické křehkosti?

Nedávno byla zahájena studie, která hodnotí metformin u starších pacientů s prediabetem v prevenci geriatrického syndromu křehkosti. Tento syndrom je spojen s horším zdravotním stavem. Předchozí studie ukázaly, že prediktorem syndromu geriatrické křehkosti je inzulinová rezistence a zánět. Autoři ověřují hypotézu, že metformin by u starších osob s prediabetem mohl přispívat ke zdravému stárnutí a prevenci křehkosti. Do probíhající randomizované placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie zařadili jedince s prediabetem starší 65 let, kteří budou léčeni po dobu 2 let.

Vitamin D v léčbě prediabetu u starších osob

Významný pokles glykémie u jedinců s prediabetem starších 60 let byl zjištěn při suplementaci vitaminem D přidané k úpravě životního stylu. Jednalo se o otevřenou randomizovanou kontrolovanou studii probíhající po dobu 12 měsíců. Zařadila 90 účastníků, u nichž byl hodnocen efekt přidání vitaminu D3 v dávce 25 000 IU za týden k opatřením na úpravu životního stylu. Ve skupině s vitaminem D klesla glykémie nalačno po 6 měsících z 5,722 na 5,333 mmol/l (p < 0,01) a HbA1c z 5,87 na 5,82 % po 6 měsících (p = 0,004) a na 5,80 % po 12 měsících (p < 0,001).

Závěr

Závěrem lze shrnout, že podávání metforminu v léčbě prediabetu u osob starších 60 let zatím není odůvodněno klinickými důkazy. Čekáme ovšem na další výsledky studií. Vedle úpravy životního stylu může u těchto pacientů přispět k poklesu glykémie suplementace vitaminem D.

(zza)

Zdroje:
1. Perušičová J., Pelikánová T., Škrha J. a kol. Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2012; 15 (1): 20−22. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/standard_prediabetes.pdf
2. Rooney M. R., Rawlings A. M., Pankow J. S. et al. Risk of progression to diabetes among older adults with prediabetes. JAMA Intern Med 2021 Apr 1; 181(4): 511−519, doi: 10.1001/jamainternmed.2020.8774. 
3. Espinoza S. E., Musi N., Wang C. P. et al. Rationale and study design of a randomized clinical trial of metformin to prevent frailty in older adults with prediabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2020 Jan 1; 75 (1): 102−109, doi: 10.1093/gerona/glz078. 
4. Zaromytidou E., Koufakis T., Dimakopoulos G. et al. The effect of vitamin D supplementation on glycemic status of elderly people with prediabetes: a 12-month open-label, randomized-controlled study. Expert Rev Clin Pharmacol 2022 Jan; 15 (1): 89−97, doi: 10.1080/17512433.2022.2043153.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow