Kdy je indikovaný metformin u pacientů s prediabetem?

Kdy je indikovaný metformin u pacientů s prediabetem?

Prediabetes představuje klinickou situaci, kdy lze pro pacienty udělat velmi mnoho – v ideálním případě úplně zamezit vzniku diabetu. U těchto pacientů již zároveň je významně zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárních komplikací. Časná léčba, včetně té farmakologické, se proto vyplatí. Přinášíme přehledný praktický návod jak na to.

Diagnóza prediabetu

O prediabetu hovoříme, je-li u pacienta přítomné jedno z následujících kritérií:

 1. Zvýšená glykémie nalačno (IFG – impaired fasting glucose) = glykémie v žilní plazmě nalačno 5,6–6,9 mmol/l; u pacientů s IFG je vhodné doplnění orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) k vyloučení DM (diabetu mellitu) či IGT.
 2. Porušená glukózová tolerance (IGT – impaired glucose tolerance) = glykémie v žilní plazmě ve 120. minutě oGTT 7,8–11,0 mmol/l.
 3. Kombinovaná porucha (IFG + IGT).

Léčba zvýšené glykémie u prediabetu je součástí komplexních opatření, která zahrnují i léčbu hypertenze, dyslipidémie, obezity a dalších projevů metabolického syndromu.

Nefarmakologická terapie

Podpora úpravy životosprávy by měla sestávat z následujících složek a kroků:

 • stanovení individuálních cílů (glykémie nalačno a postprandiálně, HbA1c, hmotnost, krevní tlak)
 • doporučení změny životního stylu (odvyknutí kouření; zařazení pravidelné aerobní fyzické aktivity = 30–40 minut minimálně 3× týdně, optimálně 5–7× týdně)
 • individuální doporučení stran dietního režimu s podrobnou edukací (u osob s nadváhou a obezitou redukční dieta s cílem trvalé redukce hmotnosti minimálně o 5 %)
 • strukturovaná edukace pacienta i členů rodiny
 • psychosociální péče

Do značné míry leží tento úkol na bedrech praktického lékaře a jeho sestry, vhodné je však navázat spolupráci s nutričním specialistou a k němu odesílat alespoň motivované pacienty.

Farmakoterapie prediabetu

Vzhledem ke zvýšenému riziku diabetu i kardiovaskulárních komplikací je namístě zvážit následující farmakologické postupy:

 1. antihypertenziva, hypolipidemika, antiagregační léčba, léčba obezity ad.
 2. metformin

Terapii zahajujeme podobně jako u DM nejnižší dávkou metforminu (500 mg) podávanou 1–2× denně s postupným navýšením; obvyklá dávka nepřekračuje 2000–2500 mg denně. Použití ostatních antidiabetik u prediabetu je zatím předmětem výzkumů.

Indikace metforminu v prevenci DM

 • Metformin je indikovaný u všech nemocných s potvrzeným prediabetem, pokud je přítomný alespoň 1 další rizikový faktor:
  • současná přítomnost IFG i IGT
  • výskyt diabetu 2. typu u rodičů či sourozenců
  • zvýšené triglyceridy
  • snížený HDL cholesterol
  • hypertenze
  • HbA1c ≥ 45 mmol/mol (dle standardu IFCC).
 • U všech nemocných s potvrzeným prediabetem do 60 let věku a s obezitou je podávání metforminu silně doporučeno.
 • U pacientů s prediabetem ve věku > 70 let postupujeme individuálně − starší osoby z terapie prediabetu pomocí metforminu zpravidla profitují méně a mají zvýšené riziko komplikací léčby.

Kontraindikace a omezení

Kontraindikovaný je metformin při těžké renální insuficienci (eGFR < 0,5 ml/s). Při hodnotě eGFR mezi 0,5 a 0,99 ml/s metformin nově nenasazujeme; poklesne-li eGFR do tohoto pásma v průběhu užívání metforminu, je namístě snížit dávku na polovinu. Renální parametry je při léčbě vhodné kontrolovat minimálně 1× za rok u osob s normální eGFR a 4× za rok u osob s poruchou renální funkce.

(dos)

Zdroje:

 1. Aroda V. R., Knowler W. C., Crandall J. P. et al. Metformin for diabetes prevention: insights gained from the Diabetes Prevention Program / Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Diabetologia 2017; 60 (9): 1601–1611, doi: 10.1007/s00125-017-4361-9.
 2. Karen I., Svačina Š. Prediabetes. Novelizace 2016. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2016. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-od-2013/Prediabetes-2016.pdf
 3. Perušičová J., Pelikánová T., Škrha J. a kol.; Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem. DMEV 2012; 15 (1): 20–22.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow