Lékové interakce v diabetologii

Lékové interakce v diabetologii

Diabetici 2. typu užívají často mnoho léků, a to nejen na diabetes, ale i na metabolický syndrom a také na komplikace diabetu. Většinou jsou léčeny i další složky metabolického syndromu (hypertenze, dyslipidemie, poruchy koagulace) a další komplikace, například infekční. Riziko interakci je tak vysoké. Naštěstí je u antidiabetik lékových interakcí relativně málo1. Od tohoto roku budeme navíc mít k dispozici sdílený lékový záznam a nebezpečí lékových interakcí tak dále klesne.

Štěpán Svačina

Diabetici 2. typu užívají často mnoho léků, a to nejen na diabetes, ale i na metabolický syndrom a také na komplikace diabetu. Většinou jsou léčeny i další složky metabolického syndromu (hypertenze, dyslipidemie, poruchy koagulace) a další komplikace, například infekční. Riziko interakci je tak vysoké. Naštěstí je u antidiabetik lékových interakcí relativně málo1. Od tohoto roku budeme navíc mít k dispozici sdílený lékový záznam a nebezpečí lékových interakcí tak dále klesne.

Také užívání fixních kombinací situaci částečně zjednodušuje, protože nejsou pochopitelně vyráběny kombinace s interakcí a počet potřebných SPC k posouzení interakcí je tak nižší. Vhodné je i využití počítačových programů a databází ke sledování interakcí, které jsou běžné v softwaru lékáren, nemocnic i ambulancí. Dnes zatím lékař ani lékárník neví, co předepsal jiný lékař a zda a kde si to pacient vyzvedl. Dokonalou prevencí vzniku nežádoucích interakcí bude až doplnění elektronické preskripce o lékový záznam přístupný všem.

Lékové interakce antidiabetik

Základem léčby u diabetiků 2. typu je kombinace peroralních antidiabetik u těch naštěstí závažné lékové interakce nejsou časté. Také inzulínová léčba a injekční inkretinová analoga téměř žádné lékové interakce nemají. Při popisu lékových interakcí vycházíme z SPC jednotlivých léků tak, jak je uvádí SUKL2.

Metformin

Jediná významná interakce metforminu je současné použití rentgen-kontrastních látek. Může dojít k akutnímu selhání ledvin nebo laktátové acidóze do zhruba 48 hodin po podání kontrastní látky. U diabetiků se běžně provádějí tato vyšetřeni, a to dokonce častěji než u nediabetiků. Riziko lze snížit dodržením kontraindikací metforminu a přerušením jeho podávání při snížené funkci ledvin (hladina kreatininu v krvi nad 130 μmol/l) 48 hodin před vyšetřením, aby se eliminovalo riziko laktátové acidózy. V současnosti se doporučuje...

... úplné vysazení před vyšetřením na dobu 24 hodin u všech diabetiků. Během 48 hodin po vyšetření by měla být zkontrolována renální funkce a zahájení léčby metforminem je pak možné. Riziko se týká všech typů kontrastu.

Mechanismus vzniku teto interakce je neznámý. Také alkohol může při užívání metforminu zvyšovat riziko vzniku laktátové acidózy. Hladinu metforminu mohou dále mírně snižovat inhibitory ACE.

V únoru 2020 bylo na žádost SÚKL vypracováno stanovisko České diabetologické společnosti k podávání metfominu perioperačně včetně provedení kontrastních vyšetření. Z tohoto stanoviska lze citovat:

„Při posouzení nutnosti vysazení metforminu, časového předstihu vysazení metforminu před výkonem a časového odstupu opětovného nasazení metforminu je nutno vzít
v úvahu řadu faktorů, a to zejména:

  • předoperační přípravu pacienta a její délku, zejména je-li spojena s hladověním nebo omezením příjmu potravy,
  • typ výkonu a způsob anestézie, případně analgosedace,
  • použití kontrastní látky před výkonem nebo během výkonu,
  • komorbidity pacienta, zejména renální insuficienci a závažné srdeční selhání,
  • délku hladovění v pooperačním období.

1. U malých a ambulantních výkonů není nutné metformin vysazovat, a to zejména u dobře kompenzovaných pacientů bez renálních a kardiálních komorbidit, u kterých není nutné převádět z PAD na inzulín.

2. U ostatních výkonů doporučujeme metformin vysadit v den výkonu a nezahajovat dříve než za 24-48 hodin, u pacientů se známou renální insuficiencí nebo rizikem renálního selhání po podání kontrastní látky až po kontrole renální funkce.

3. Lze akceptovat i dosud tradiční přístup s vysazením metforminu 1-2 dny před výkonem, zejména s ohledem na typ předoperační přípravy."

Osobně se domnívám, že riziko je větší tam, kde není pacient pod kontrolou tedy u ambulantních výkonů a i zde je vhodnější postupovat podle bodu 2. a 3

Celkově lze shrnout: Metformin je z hlediska lékových interakcí prakticky nejbezpečnější perorální antidiabetikum.

Další lékové interakce najdeta na stránce www.medimerck.cz.

Najdete tam interakce: 

  • Deriváty sulfonylurey
  • Glinidy
  • Glitazony
  • Inkretinová léčba
  • Inzulín a inzulínová analoga

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow