Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

Metformin s prodlouženým uvolňováním (XR): srovnání originálních a generických přípravků

V léčbě perorálními antidiabetiky zaujímá metformin stále přední místo. Od svého uvedení na trh už zaznamenal jak vylepšení lékové formy, tak i vznik množství generik. Mějme však na paměti, že generika nejsou a ani nemohou být zcela stejná jako originální přípravky.

Výhody prodlouženého uvolňování metforminu

Metformin je molekulou, která se v léčbě diabetu používá již více než 50 let. Nicméně i u takto osvědčeného léku nacházíme prostor pro zavádění nových trendů. Před několika lety byly vyvinuty tablety s prodlouženým uvolňováním (XR), jež vykazují menší výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků, jako je plynatost či průjem. Menší množství nežádoucích účinků XR formy oproti „klasickému“ metforminu vede ke zlepšení adherence pacientů k léčbě, což bylo také opakovaně prokázáno ve studiích. Nižší, avšak vyrovnanější hodnoty maximální plazmatické koncentrace léčiva a prodloužená absorpce navíc umožňují dávkování tohoto přípravku pouze 1× denně, a to i v případě užívání vyšších dávek. Terapii lze optimálně titrovat na míru konkrétnímu pacientovi, protože tablety jsou k dispozici ve třech různých silách: 500, 750 a 1000 mg.

Problematika bioekvivalenčních studií         

Generická substituce obecně znamená, že předepsaný léčivý přípravek lze zaměnit za jiný. Ten musí být s originálem shodný z hlediska účinnosti a bezpečnosti, musí obsahovat stejnou účinnou látku se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou. Zatímco pro registraci originálního přípravku je nutné doložení podrobné neklinické i klinické dokumentace, v případě generického přípravku se v této části pouze odkazuje na data originálního přípravku, a to na základě tzv. bioekvivalenčních studií. K náplni těchto výzkumů patří:

  • srovnání farmakodynamiky a farmakokinetiky
  • srovnávací klinické testy
  • in vitro studie

Převážně se jedná o data farmakokinetického charakteru. Testování ekvivalence probíhá obvykle tak, že jsou léky podávány pouze v jedné dávce (nejvyšší koncentrace zamýšlené pro trh), a to minimálně 12 zdravým dobrovolníkům.

Registrovaná generika by měla být co nejvěrnější kopií originálního přípravku, avšak nejsou a nemohou být stejná. Za průkaz bioekvivalence je považována 90% záruka, že vstřebané množství, maximální koncentrace a další sledované parametry u generického přípravku dosahují 80–125 % originálu. To sice ve většině případů zajišťuje shodnost terapeutického účinku, zároveň to však může vést i k významným odchylkám. V některých situacích je proto při generické substituci doporučováno dbát zvýšené opatrnosti. Například v případě léků s řízeným uvolňováním nebo u křehkých nemocných.

Originální a generické přípravky s metforminem XR

Jak již bylo zmíněno, pro porovnání bioekvivalence je možné použít mimo jiné in vitro studie. Mezi ně patří např. takzvané disoluční testy sledující uvolňování účinných látek z léků. Současným trendem jsou potom tzv. kontinuální disoluce, při nichž jsou reflektovány fyziologické změny pH při průchodu léku trávicím ústrojím. Takovouto studii provedl i tým odborníků z Ústavu technologie léků Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, když porovnával originální metformin v XR formě s jeho generikem. Na základě této práce byly zkonstruovány disoluční křivky, ze kterých vyplynulo, že v případě originálního přípravku dochází oproti generiku k významně pomalejšímu a plynulejšímu uvolňování účinné látky. Z toho lze usuzovat, že originální a generický preparát v tomto případě nejsou totožné a záměna originálu za generikum nemusí být vždy pro pacienta vhodná.

(viv)

Zdroj: Jak zlepšit adherenci při léčbě metforminem? Kongresové zpravodajství. Medical Tribune 2015; 11 (14): D4.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow