Myokarditida a perikarditida jako možný nežádoucí účinek vakcinace proti COVID-19?

Myokarditida a perikarditida jako možný nežádoucí účinek vakcinace proti COVID-19?

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) připustila možnou souvislost mezi očkováním proti onemocnění COVID-19 a vznikem myokarditidy a perikarditidy. Jedná se sice o velmi vzácné případy, nicméně s ohledem na medializaci této informace lze předpokládat nárůst dotazů ze strany laické veřejnosti. Jaká jsou tedy data, kdo je tímto nežádoucím účinkem nejvíce ohrožen a jak postupovat v diagnostice a léčbě?

Souvislost je možná. Jak moc je ale častá?

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při EMA vydal v červenci 2021 prohlášení, že velmi vzácným nežádoucím účinkem očkování proti COVID-19 může být myokarditida a perikarditida, a to v případě vakcín Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Myokarditida se v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) vyskytla u 145 osob, které byly očkovány vakcínou Comirnaty, a u 19 lidí, kteří obdrželi vakcínu Spikevax. Perikarditida se v zemích EHP objevila ve 138 případech osob vakcinovaných očkovací látkou Comirnaty a v 19 případech u vakcíny Spikevax. Je však nutno doplnit, že do konce května tohoto roku bylo v zemích EHP podáno přibližně 177 milionů dávek vakcíny Comirnaty a 20 milionů dávek očkovací látky Spikevax. Jedná se tedy o velmi vzácné případy, s četností méně než 1 k milionu.

Četnost nežádoucích účinků mRNA vakcín zjišťovala rovněž studie na izraelské populaci publikovaná v srpnu 2021, do které bylo zahrnuto více než 1,7 milionu osob. Z výsledků vyplynulo, že mRNA vakcína není spojena s většinou zkoumaných nežádoucích účinků, je však asociována s přibližně 3násobným rizikem myokarditidy (relativní riziko [RR] 3,24; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,55−12,44). Autoři práce nicméně zároveň dodávají, že u pacientů infikovaných SARS-CoV-2 je riziko myokarditidy výrazně vyšší (RR 18,28; 95% CI 3,95−25,12).

Kdo je nejvíce ohrožen?

Dle zprávy EMA postihují uvedené srdeční záněty především mladé muže. Dle informací uvedených na webových stránkách amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jsou v riziku zejména mladí lidé ve věkové kategorii 16+. Častěji se tato komplikace objevila po druhé dávce mRNA vakcíny.

Jak a kdy se srdeční záněty projeví?

Data ukazují, že se tyto záněty projeví během několika dní po očkování, zpráva EMA uvádí časový interval až 14 dnů. Dosud dostupné informace naznačují, že průběh myokarditidy/perikarditidy zpravidla odpovídá typickému průběhu těchto stavů. V 5 případech došlo u pacientů v zemích EHP k úmrtí, jednalo se však o osoby buď v pokročilém věku, nebo s některými komorbiditami. Podle vyjádření EMA a CDC by pacienti měli být poučeni, aby vyhledali lékaře v případě, že se u nich po vakcinaci objeví dušnost, bolesti na hrudi nebo pocit nepravidelného tepu či bušení srdce.

Jak se perikarditida a myokarditida projevuje na EKG?

Perikarditida

EKG nález u perikarditidy může být velmi pestrý a časově proměnlivý. V typickém případě se nejprve mohou zobrazit konkávní elevace úseku ST, které se postupně normalizují a objevují se negativní vlny T. Tyto změny jsou zpravidla patrné ve všech svodech (s výjimkou aVR a V1), vzácněji však také mohou být lokalizované obdobně jako u infarktu myokardu. K úpravě EKG nálezu dochází v řádu týdnů až měsíců. Uvádí se však, že tento typický obraz se vyskytuje asi jen u 50–60 % pacientů. Kromě změn úseku ST a vlny T se můžeme setkat s depresemi úseku PQ, jež mohou být i jediným nálezem.

Myokarditida

EKG nález u myokarditid může být velmi variabilní a nespecifický. Vyskytnout se mohou arytmie, změny úseku ST−T, prodloužení intervalu PQ či komplexu QRS a přítomnost kmitů Q.

Jaká další vyšetření je vhodné doplnit?

Dle doporučení CDC je vhodné stanovit hladinu troponinu a zánětlivých markerů. V případě normálního EKG nálezu a normálních hladin troponinu a zánětlivých markerů je diagnóza perikarditidy či myokarditidy nepravděpodobná. V případě podezření na srdeční zánět je nutné zvážit, zda není přítomná jiná příčina stavu, např. probíhající aktivní infekce COVID-19.

Jak probíhá terapie?

Většina případů srdečních zánětů je mírná a reaguje dobře na konzervativní léčbu, tedy klidový režim a nesteroidní antirevmatika. Komplikovanější případy je vhodné konzultovat s kardiologem.

Očkování je i nadále doporučeno osobám nad 12 let věku

EMA i nadále potvrzuje, že přínosy očkování proti COVID-19 převažují nad jejich riziky s ohledem na možné komplikace tohoto onemocnění. Vědecké důkazy potvrzují, že očkování snižuje počet úmrtí a hospitalizací v důsledku COVID-19. EMA i CDC doporučují provést plnou vakcinaci u osob starších 12 let. V dřívějších prohlášeních EMA týkajících se vakcinace dětí ve věku 12−15 let je popsáno, že nejběžnější nežádoucí účinky jsou v této věkové kategorii podobné jako u osob ve věku 16+. Jedná se především o bolest v místě vpichu, únavu, bolesti hlavy, svalů a kloubů, horečky a zimnice. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírně nebo středně závažné a odeznívají během několika dnů po očkování.

Jak je to s ostatními vakcínami?

Dle zprávy EMA vydané 9. 7. 2021 nebyla prozatím zjištěna souvislost mezi myokarditidou/perikarditidou v případě vakcín Janssen a Vaxzevria. Další data jsou přezkoumávána.

(tich)

Zdroje:
1. EMA. Comirnaty and Spikevax: possible link to very rare cases of myocarditis and pericarditis. European Medicines Agency, 2021 Jul 9. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-spikevax-possible-link-very-rare-cases-myocarditis-pericarditis.
2. Barda N., Dagan N., Ben-Shlomo Y. et al. Safety of the BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine in a nationwide setting. N Engl J Med 2021 Sep 16; 385 (12): 1078−1090, doi: 10.1056/NEJMoa2110475.
3. CDC. Myocarditis and Pericarditis. Centers for Disease Control and Prevention, 2021 Jun 23. Dostupné na: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
4. Zemánek D. Perikarditidy. Kardiologická revue − Interní medicína 2015; 17 (4): 300−306.
5. Krejčí J. Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie. Kardiologická revue − Interní medicína 2015; 17 (4): 288−294.
6. CDC. Myocarditis and pericarditis considerations. Centers for Disease Control and Prevention, 2021 Aug 23. Dostupné na: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/myocarditis.html
7. EMA. First COVID-19 vaccine approved for children aged 12 to 15 in EU. European Medicines Agency, 2021 May 28. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow