Příčiny a souvislosti deficitu či nedostatečné hladiny vitaminu D v rané dospělosti

Příčiny a souvislosti deficitu či nedostatečné hladiny vitaminu D v rané dospělosti

Souvislosti mezi hladinou vitaminu D a faktory, jakými jsou životní styl, sociodemografická a antropometrická data, nepatří mezi často analyzovaná témata. Na rozbor těchto údajů se zaměřila dánská studie publikovaná v BMC Public Health.

Úvod

Za spolehlivý marker hladiny vitaminu D je považována koncentrace vitaminu ve formě 25-hydroxyvitaminu D (25-OH D). Jeho deficit vede k sekundární hyperparatyreóze, nedostatečné kalcifikaci kostí a může způsobovat také osteomalacii s vysokým rizikem osteoporózy. Insuficience představuje riziko rozvoje některých nádorových onemocnění, metabolického syndromu nebo diabetu mellitu 1. typu. Optimální koncentrace 25-OH D zůstává zejména s ohledem na riziko osteoporózy diskutabilní, avšak pro účely prezentované studie byly za dostatečnou hladinu považovány hodnoty > 50 nmol/l.

Metodika a průběh studie

Do studie se zapojilo 700 mladých dospělých ve věku 18–25 let z Dánska. Informace o jejich životním stylu, návycích a vzdělání byly shromažďovány pomocí sebehodnoticích dotazníků. Konkrétně v nich byly zahrnuty otázky na tělesnou hmotnost a výšku, intenzitu fyzické aktivity, kouření, konzumaci alkoholu a stravovací návyky. Nadměrný energetický příjem a zvýšený index tělesné hmotnosti (BMI) má totiž podle řady studií vliv na hladinu vitaminu D. Obezita a vysoký BMI pak mají prokázanou spojitost se socioekonomickým statutem, přičemž osoby s nižším vzděláním mívají horší stravovací návyky než lidé s vyšším vzděláním. V odborné literatuře jsou rovněž popsány souvislosti mezi dostatečnou fyzickou aktivitou a vyšší hladinou vitaminu D.

Pro hodnocení hladiny vitaminu D byly v této studii stanoveny 3 kategorie: dostatečná hladina (25-OH D > 50 nmol/l), insuficience (25-OH D 25–50 nmol/l) a deficience (25-OH D ≤ 25 nmol/l).

Výsledná zjištění

Výsledky studie ukázaly vysokou prevalenci nedostatečné hladiny vitaminu D u mladých dospělých. Insuficience byla zjištěna u 238 osob, deficience se týkala 135 respondentů, přičemž závažná deficience byla zaznamenána u 13 osob.

Relativní riziko (RR) deficience vitaminu D bylo nejvyšší u mužů (RR 2,09), obézních osob (RR 2,0), kuřáků (RR 1,33), osob věnujících se fyzické aktivitě pouze maximálně 30 minut týdně (RR 1,88) a osob pravidelně se stravujících v podnicích rychlého občerstvení (RR 1,59).

Relativní riziko bylo výrazně nižší u osob, které studovaly vysokou školu. Relativní riziko insuficience vitaminu D bylo zjištěno rovněž u mužů (RR 1,31) a obézních osob (RR 1,57).

U jednoho z nemodifikovatelných faktorů – ročního období – byly dle očekávání zjištěny horší výsledky v zimní sezóně.

Shrnutí a závěr

Ze závěrů studie vyplývá, že fyzická aktivita, BMI, kuřáctví, způsob stravování, ale také pohlaví mají spojitost se zvýšeným rizikem deficience i insuficience vitaminu D v rané dospělosti. Modifikovatelné faktory, jakými jsou BMI, fyzická aktivita či kouření, si proto zaslouží zvýšenou pozornost, a to zejména na poli edukace a prevence. Nejrizikovější skupinou jsou právě muži s vysokým BMI, kuřáci a osoby, jež se nevěnují fyzické aktivitě v dostatečné míře.

(pak)

Zdroj: Tønnesen R., Hovind P. H., Jensen L. T., Schwarz P. Determinants of vitamin D status in young adults: influence of lifestyle, sociodemographic and anthropometric factors. BMC Public Health 2016; 16: 385, doi: 10.1186/s12889-016-3042-9.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow