Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi

Principy a indikace transthorakální echokardiografie v praxi

Znáte současné možnosti echokardiografie a jejího využití v klinické praxi? Shrnujeme základní body z prakticky laděného přehledu indikací, modalit a principů echokardiografie, který publikovali američtí kardiologové.

Modality a možnosti echokardiografie

Vyšetření srdce ultrazvukem (UZ) patří mezi neinvazivní zobrazovací metody. Většinou jej provádějí kardiologové, popřípadě internisté:

 • Dvourozměrná a trojrozměrná echokardiografie nabízí zobrazení srdečních struktur během celého srdečního cyklu v reálném čase.
 • Dopplerovská echokardiografie přináší informace o pohybu krve uvnitř srdce a o hemodynamice.
 • Tkáňová dopplerovská echokardiografie (TDI) propojuje zobrazení hemodynamiky a pohybu srdečních struktur, a poskytuje tak informace o systolické a diastolické funkci srdce.
 • Myokardiální kontrastní echokardiografie (MCE) umožňuje funkční posouzení koronární mikrocirkulace včetně kvantitativního zhodnocení koronárního průtoku a frakční průtokové rezervy.

Echokardiografie se stále vyvíjí a objevují se nové modality.

Principy metody a praktické provedení

Lékařská ultrasonografie využívá UZ vlny o frekvenci 1–20 MHz (lidské ucho slyší zvuk o frekvenci 20 Hz až 20 kHz). Ultrazvuk je popisován pomocí frekvence (Hz), vlnové délky (mm), amplitudy (dB) a rychlosti šíření (m/s). Při kontaktu s tkání dochází k odrazu, rozptylu, lomu a útlumu vln.

Dvourozměrná echokardiografie spočívá v záchytu odražených UZ vln. Vlny se odrážejí od rozhraní a povrchů tkání a rozsah odrazu závisí na relativní změně akustické impedance mezi 2 tkáněmi. Optimální vyšetřovací úhel činí 90°.

Dopplerovská echokardiografie využívá analýzu rozptylu UZ vln na pohybujících se krevních buňkách a výsledné změny frekvence vln zachycených přijímačem. Optimální směr sondy při vyšetřování je rovnoběžný se směrem toku.

Kost a vzduch jsou špatnými přenašeči UZ, a proto se u transthorakální echokardiografie využívají různá okna na hrudníku – apikální, parasternální, subkostální a suprasternální.

Indikace

Indikace echokardiografie se rozdělují podle toho, zda jde o strukturální, nebo hemodynamické zobrazení.

Strukturální zobrazení

 • Perikard, například k vyloučení perikardiálního výpotku.
 • Stěny a dutiny levé či pravé komory, například k posouzení hypertrofie, dilatace, abnormalit v pohybu stěny nebo k vizualizaci trombu.
 • Chlopně, například při vyšetření mitrální stenózy, aortální stenózy nebo prolapsu mitrální chlopně.
 • Velké cévy, například při disekci aorty.
 • Síně a mezikomorové septum, například k posouzení vrozených srdečních vad nebo traumatického postižení srdce.

Hemodynamické zobrazení

 • Průtok krve přes srdeční chlopně, například při vyšetření chlopenních stenóz či regurgitace.
 • Průtok krve srdečními komorami, například pro výpočet srdečního výdeje nebo k posouzení diastolické a systolické funkce srdce
 • Dopplerovské zobrazení krevního průtoku srdcem.

Kontraindikace

Echokardiografie nemá žádné absolutní kontraindikace. Nižší výtěžnost má u velmi obézních osob z důvodu velké tloušťky hrudní stěny (hloubka průniku UZ tkání klesá s klesající vlnovou délkou UZ, naopak rozlišení s klesající vlnovou délkou UZ stoupá).

Příprava pacienta

Při transthorakální echokardiografii není nutná žádná speciální příprava pacienta. Vyšetření probíhá v poloze vleže na levém boku s levou rukou vzpaženou a položenou pod hlavou. Při subkostálním přístupu může pacient ležet na zádech. Vyšetření trvá asi 15–30 minut (podle závažnosti vyšetření) a je nebolestivé.

Komplikace

Teoreticky mohou mít UZ vlny termické a kavitační účinky. V praxi jsou tyto účinky u současných UZ systémů minimální a neexistují důkazy, že by vedly k významným nežádoucím příhodám.

Další možnosti echokardiografie

Moderní možnosti UZ zobrazení srdce zahrnují 3D echokardiografii, digitální echokardiografii a přenosnou echokardiografii (s přenosným echokardiografickým přístrojem).

(zza)

Zdroj: Mansi I. A., Slim A. M. Echocardiography. Medscape, 2020 Jan 7. Dostupné na: https://emedicine.medscape.com/article/1820912-overview 

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow