Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?

Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?

Metformin je u pacientů s diabetem 2. typu (DM2) většinou lékem 1. volby. Vedle vlivu na snížení glykémie má i řadu dalších příznivých účinků. Níže prezentovaná studie na základě dat z reálné praxe zkoumala, zda adherence k léčbě metforminem snižuje riziko demence a Parkinsonovy choroby.

Metodika a cíle studie, hodnocená populace

Do retrospektivní kohortové studie bylo z tchajwanské národní databáze zdravotního pojištění zařazeno celkem 31 684 párů pacientů vytvořených podle propensity score (průměrný věk 55,22 ± 9,64 roku; 56,3 % mužů) s DM2 (diagnostikovaným mezi lety 2002 a 2014) na kombinované antidiabetické terapii zahrnující metformin. Každý pár tvořil 1 pacient s adherencí k léčbě metforminem (tzn. užíval metformin kontinuálně během 1. roku po nasazení) a 1 pacient s neadherencí k léčbě metforminem (tzn. sám metformin vysadil nebo došlo ke změně medikace ze strany ošetřujícího lékaře).

Do studie nebyli zařazeni pacienti mladší 18 let, nemocní se závažnými orgánovými komplikacemi (např. s cévní mozkovou příhodou nebo akutním infarktem myokardu v anamnéze, polyneuropatií či retinopatií), s kontraindikací podávání metforminu a těhotné ženy.

Primárními sledovanými parametry byly diagnóza demence nebo Parkinsonovy choroby.

Výsledky

Průměrná délka sledování činila 5,24 roku u pacientů s adherencí k užívání metforminu a 5,04 roku u pacientů neadherentních. Adherence k léčbě metforminem byla spojená s významně nižším rizikem vzniku demence (poměr rizik [HR] 0,72; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,60–0,85; p < 0,001). Během 5letého sledování dosahovala její incidence 1,67/1000 pacientoroků ve skupině s adherencí k léčbě metforminem a 2,26/1000 pacientoroků ve skupině neadherentních.

Analýza podskupin ukázala, že riziko demence bylo u diabetiků s adherencí k léčbě metforminem signifikantně nižší bez ohledu na pohlaví, věk (≤ 65 let/> 65 let) a inzulinoterapii (která může odrážet i absenci vlivu závažnosti diabetu). Signifikantní přínos adherence k metforminu byl zjištěn jen u jedinců bez výskytu cévní mozkové příhody, fibrilace síní a hyperlipidémie a s hypertenzí v průběhu sledování.

Ve skupině s adherencí k léčbě metforminem ovšem nebylo pozorováno snížení rizika vzniku Parkinsonovy choroby (HR 0,97; 95% CI 0,73–1,29; p = 0,825). Její incidence činila 0,62/1000 pacientoroků ve skupině s adherencí a 0,65/1000 pacientoroků ve skupině neadherentních.

Závěr

Adherence k léčbě metforminem v 1. roce léčby byla u pacientů s diabetem 2. typu spojená se snížením rizika demence v průběhu 5 let. Tento vliv nebyl pozorován u Parkinsonovy choroby. Doložené snížení rizika demence může motivovat lékaře k dlouhodobé preskripci metforminu v 1. linii léčby DM2. Kauzální vztah a mechanismus neuroprotekce však zatím zůstávají neobjasněny.

(mafi)

Zdroj: Chen P. C., Hong C. T., Chen W. T. et al. Metformin adherence reduces the risk of dementia in patients with diabetes: a population-based cohort study. Endocr Pract 2023; 29 (4): 247–253, doi: 10.1016/j.eprac.2023.01.007.

Doporučené odborné články

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL
20. ledna 2024

Problematika holistického pojetí zdraví z pohledu pacientů PL

Problematika holistického pojetí zdraví je v současné době velmi aktuálním tématem. Dodržení holistického p...
Detail článku arrow
Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?
15. ledna 2024
Diabetologie

Snižuje adherence k léčbě metforminem u pacientů s DM2 riziko demence a Parkinsonovy choroby?

Diabetes mellitus 2. typu
Metformin je u pacientů s diabetem 2. typu (DM2) většinou lékem 1. volby. Vedle vlivu na snížení glykémie m...
Detail článku arrow
Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH
28. prosince 2023

Virová onemocnění jako netyreoideální příčiny výkyvů TSH

Tyreopatie
Tyreotropní hormon (TSH) je nejcitlivějším ukazatelem funkce štítné žlázy. Přesto nemusí zvýšení nebo pokle...
Detail článku arrow