Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Úloha praktického lékaře v péči o pacienta podstupujícího bariatrický výkon

Počet obézních pacientů v České republice neustále stoupá, v současné době trpí obezitou více než 17 % dospělých jedinců, přičemž mírně převažují muži nad ženami. Nedílnou součástí léčby obezity je bariatrická terapie, primárně indikovaná praktickým lékařem v součinnosti s multidisciplinárním týmem odborníků.

Úvod

Bariatrická léčba je v České republice plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Bariatrické chirurgické výkony jsou vhodné pro pacienty s BMI > 40 bez přidružených komorbidit nebo s BMI > 35 s přidruženými komorbiditami, mezi něž patří zejména diabetes mellitus 2. typu, arteriální hypertenze, syndrom spánkové apnoe a řada dalších. K operaci jsou doporučováni pacienti s dokumentovaným pokusem o redukci hmotnosti, ideálně pod lékařským dohledem nebo v redukčním klubu. Důležitou úlohu v terapii obezity a indikaci k bariatrické léčbě zastává praktický lékař, který spolupracuje s dalšími odborníky.

První kontakt a odeslání ke specialistovi

Obézní pacient přichází k praktickému lékaři nejen v rámci preventivní péče, ale také jej vyhledá 2–3× častěji než štíhlý pacient, a to právě pro akutní a chronické komplikace spojené s obezitou. Primární úlohou praktického lékaře je rozhodnout o nejlepším postupu léčby obezity a přidružených komorbidit. Pacienty s BMI > 35 je vhodné odeslat na obezitologii nebo přímo na bariatrické pracoviště. Po příchodu na bariatrické pracoviště následuje nejprve vyšetření obezitologem, který pacienta indikuje k chirurgické terapii nebo rozhodne o pokračování konzervativní léčby.

Indikace výkonu

Pokud je indikován operační výkon, v součinnosti s praktickým lékařem je provedeno vyšetření jednotlivými odborníky, konkrétně bariatrickým chirurgem, psychologem, nutričními terapeutem, gastroenterologem a eventuálně dalšími specialisty. Důležité je vědět, že ne všechna bariatrická pracoviště provádějí kompletní rozsah bariatrických výkonů a konkrétní typ výkonu je třeba volit individuálně po důkladném vyšetření pacienta. Nicméně 97 % bariatrických výkonů představují laparoskopické restrikční výkony, pouze 3 % pak otevřené kombinované výkony s delší dobou rekonvalescence.

Předoperační příprava a peroperační období

Pacient přichází k bariatrickému výkonu zhruba za 8–12 týdnů od prvního vyšetření. V předoperačním období probíhá příprava v úzké spolupráci multidisciplinárního týmu s praktickým lékařem. Praktický lékař nebo internista indikuje vyšetření v rámci předoperační přípravy – například kardiologické a diabetologické nebo vyšetření ve spánkové laboratoři. V peroperačním období je doporučeno vysadit některé léky, například nesteroidní antirevmatika, antiagregancia a antikoagulancia, některá perorální antidiabetika a eventuálně pacienta převést na jiné formy léků, například nízkomolekulární hepariny či inzulin.

Dispenzarizace

Po propuštění z nemocnice je v rámci rekonvalescence pacient sledován praktickým lékařem v koordinaci s dalšími odborníky. Je zapotřebí provádět kontrolu medikace, dietních opatření, laboratorních parametrů a klinického stavu a další potřebná vyšetření.

Závěr

Bariatrická terapie v současné době zastává nezastupitelnou úlohu v léčbě obezity u dospělých jedinců. Pro dosažení optimálního efektu terapie je zapotřebí důsledná spolupráce multidisciplinárního týmu v čele s praktickým lékařem, který spolupracuje s dalšími zdravotnickými odborníky.

(holi)

Zdroj: Šrámková P. Spolupráce mezi praktickým lékařem, obezitologem, bariatrickým chirurgem a obézním nemocným. Postgraduální medicína 2013; 15 (9): 987−993.

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow