Význam, dopad a možnosti efektivní edukace u diabetiků

Význam, dopad a možnosti efektivní edukace u diabetiků

Nefarmakologické postupy v podobě úpravy životního stylu, stravování a pohybové aktivity představují podle recentních doporučení základ terapie diabetu mellitu. Zásadní význam v tomto ohledu u neustále narůstající skupiny diabetiků v populaci představuje kontinuální a efektivní edukace. V současnosti přitom existuje několik metod, jež se využívají pro zvýšení efektivity edukačního procesu.

Aktivní zapojení pacienta do strukturované edukace

U stále narůstajícího počtu diabetiků v populaci jsou pro úspěch léčby kromě farmakoterapie důležité i nefarmakologické postupy v podobě úpravy životního stylu, stravování a pohybové aktivity. Zásadní úlohu v nefarmakologických postupech zastává kontinuální edukace pacientů. Vhodný způsob edukace může u narůstajícího počtu diabetiků přispět ke zvýšení kvality života a prevenci komplikací.

Předpokladem k úspěchu je aktivní účast pacienta v edukačním procesu, což dokládají výsledky předchozích výzkumů. Podle nich si pacient z edukace, při které čte prostý text nebo pasivně naslouchá informacím od zdravotnického pracovníka, odnáší pouze kolem 10–20 % sdělených informací. Pokud je se soustředění pacienta zvýší názornými obrázky či fotografiemi, zapamatovatelnost informace stoupá až na 30 %. Při aktivním zapojení do diskuse s edukátorem vzrůstá informační zisk až na 50 % a v případě aktivně vedené skupinové edukace, při které pacienti sdílejí zkušenosti mezi sebou, se efektivita edukace navyšuje až na 70 %.

Aktivní zapojení pacienta do strukturovaného způsobu edukace, buď individuálně, nebo v rámci skupinové edukace, se tak jeví jako jedna z nejvíce efektivních možností edukačního procesu. Za tímto účelem byly v posledních letech vytvořeny praktické nástroje pro zdravotníky sloužící k facilitaci edukace a reedukace pacientů. Možnosti efektivní edukace popisuje i MUDr. Jarmila Jirkovská v přehledovém článku publikovaném v časopisu Vnitřní lékařství.

Konverzační mapy a průvodci

V rámci globálního edukačního projektu Diabetes Conversations Program byl vyvinut konverzační nástroj v podobě Konverzačních map™, které podle platných doporučení představují vhodnou formu edukace pacientů rovněž v Česku. Jedná se o pomůcku určenou ke skupinové edukaci pacientů s diabetem. V současnosti je k dispozici několik odlišně tematicky zaměřených map, mezi něž patří například Život s diabetem, Zahájení léčby inzulinem, Zdravé stravování a pohybová aktivita. Podstata Konverzačních map™ spočívá v principu vzájemné interakce mezi jednotlivými účastníky skupinové edukace a ve společném sdílení znalostí a zkušeností. Aktivní přístup v rámci projektu vede k lepšímu zapamatování informací a k motivaci ke zvýšení compliance.

Efektivitu Konverzačních map™ dokládá řada studií. Eichhorstová et al. publikovali metaanalýzu 9 studií hodnotících vliv skupinové edukace s Konverzačními mapami™ na kontrolu diabetu u 851 pacientů. Z výsledků metaanalýzy vyplynulo, že u edukovaných došlo ke statisticky signifikantnímu poklesu glykovaného hemoglobinu o −0,84 %. Také ve studii, kterou publikovali Adamová et al., byl u pacientů zapojených do edukačních procesů (10 ve skupině Konverzačních map™ a 11 v rámci tradiční edukace) pozorován po 3 měsících intervence signifikantní pokles v hodnotách glykovaného hemoglobinu.

Další možnost edukace pacienta představuje pomůcka Konverzační průvodce™, která vychází z podobného principu jako Konverzační mapy™, ale na rozdíl od nich je určena pro individuální edukaci pacienta. Metoda je založena na obrazovém znázornění témat edukace, sestávajícím například z příznaků hypoglykémie, pocitů při zjištění diagnózy nebo mýtů a skutečností o diabetu.

Další možnosti

Nápomocné a efektivní může být také využití takzvaných startovacích setů při zahájení inzulinové terapie nebo intenzifikaci režimu. Startovací sety mají většinou formu papírových boxů obsahujících komplex užitečných pomůcek, jako jsou například praktické texty o hypoglykémii nebo sacharidové tabulky. V případě nedostatku času na individuální edukaci pacienta mohou být zdravotníkům také nápomocné různé edukační tištěné materiály s jednoduše formulovaným textem doprovázeným názornou obrazovou dokumentací či fotodokumentací.

Závěr

V současném komplexním pojetí terapie diabetu je více kladen důraz na individualizaci a aktivní zapojení pacienta do edukačního procesu. Očekávaným cílem současných edukačních metod je zvýšení compliance pacienta k terapii, k čemuž napomáhají různé edukační projekty, například v podobě Konverzačních map™ či Konverzačních průvodců™.

(holi)

Zdroje:
1. Jirkovská J. Možnosti efektivní edukace v diabetologii – návod pro edukátory. Vnitřní lékařství 2017; 63 (3): 171–174.
2. Eichhorst B., Raia R. Metaanalysis of the glycemic outcomes with the use of the Conversation Map tools to deliver diabetes self-management education and support (DSME/S). Healthy Interactions, 2016 Aug 31. Dostupné na: https://healthyinteractions.com/meta-analysis-of-the-glycemic-outcomes-with-the-use-of-the-conversation-map
3. Adam L., O'Connor C., Garcia A. C. Evaluating the impact of diabetes self-management education methods on knowledge, attitudes and behaviours of adult patients with type 2 diabetes mellitus. Can J Diabetes 2018; 42 (5): 470–477.e2, doi: 10.1016/j.jcjd.2017.11.003.

Doporučené odborné články

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2
7. března 2023
Diabetologie

Intervence v oblasti životního stylu u osob s DM2

Diabetes mellitus 2. typu
Americká diabetická asociace (ADA) ve spolupráci s Evropskou asociací pro studium diabetu (EASD) publikoval...
Detail článku arrow
Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře
3. března 2023
Endokrinologie

Gravesova-Basedowova choroba v ambulanci praktického lékaře

Štítná žláza
Hypertyreóza představuje méně častou formu tyreopatií, s odhadovanou prevalencí 0,2–0,4 % klinicky manifest...
Detail článku arrow
Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL
6. ledna 2023
Kardiologie

Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlitelné příznaky v ambulanci PL

Významnou část pacientů praktických lékařů (PL) tvoří lidé s psychosomatickými poruchami a takzvanými lékař...
Detail článku arrow