Záchyt gestačního diabetu

Záchyt gestačního diabetu

Zvláštní postavení v rámci klasifikace diabetu má tzv. gestační diabetes mellitus (GDM). V tomto případě nejde jen o časné perinatální komplikace pro matku a dítě, ale rovněž o zvýšené riziko rozvoje DM u matky v dalším průběhu života, a to až o 30−60 %.

Riziko gestačního diabetu pro plod

Děti matek s diabetem mohou být významně ovlivněny zvýšenou hladinou glykémie během intrauterinního vývoje. V úvodu takových těhotenství jsou popisovány častější spontánní potraty, později pak vrozené vývojové vady nebo poruchy psychomotorického vývoje. Tyto děti mívají větší porodní hmotnost, což samo o sobě představuje možné riziko komplikací při porodu. Významné mohou být rovněž komplikace v perinatálním období, kdy mohou nastat dechové potíže z důvodu opožděné maturace plic, tyto děti také mají sklony k hypoglykémiím a jiným metabolickým abnormalitám v časném poporodním období.

Algoritmus screeningových vyšetření

Screeningové vyšetření glykémie těhotných žen probíhá v režii registrujícího gynekologa u všech těhotných mimo těch, které mají diagnostikovaný diabetes již před těhotenstvím. 

Algoritmus testování:

  1. První fáze screeningu probíhá do 14. týdne gravidity. Vyšetření je založeno na stanovení žilní glykémie po standardním 8hodinovém lačnění. Za normální je považována hodnota glykémie < 5,1 mmol/l. Opakovaná hodnota ≥ 5,1 mmol/l postačuje bez dalšího pro stanovení diagnózy GDM. Pokud je první výsledek ≥ 5,1 mmol/l a druhý výsledek < 5,1 mmol/l, je indikované provedení orálního glukózového tolerančního testu (oGTT) se 75 g glukózy.
  2. Druhá fáze screeningu probíhá mezi 24. a 28. týdnem gravidity. Provádí se jen u pacientek, které v první fázi screeningu neměly proveden oGTT nebo jim screening vyšel negativní. Obdobně jako v předchozí fázi je opakovaná hodnota ≥ 5,1 mmol/l hodnocena jako GDM, při prvním pozitivním a druhém negativním odběru se doplňuje oGTT. Zátěžový test se rovněž doplní při normální glykémii nalačno < 5,1 mmol/l.

Tab. 1  Diagnostický postup – nejprve je stanovena glykémie nalačno a podle výsledku se postupuje následovně:

Glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

Žena podstupuje 75 g oGTT: vypije roztok 75 g glukózy rozpuštěný ve 300 ml vody během 3–5 minut, další vzorek krve se odebírá v 60. a 120. minutě po zátěži glukózou

Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

Glykémii nalačno je nutné opakovat co nejdříve, ale ne ve stejný den

Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l a opakovaná glykémie nalačno < 5,1 mmol/l

Žena podstupuje 75 g oGTT

Glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l a opakovaná glykémie nalačno ≥ 5,1 mmol/l

= GDM, žena nepodstupuje oGTT

Tab. 2  Hodnocení výsledků a další postup

Všechny výsledky glykémie v normě:

  • nalačno < 5,1 mmol/l
  • v 60. min < 10,0 mmol/l
  • ve 120. min < 8,5 mmol/l

= negativní screening
→ standardní péče

Splněno kterékoliv z následujících kritérií:

  • nalačno opakovaně ≥ 5,1 mmol/l
  • v 60. min ≥ 10,0 mmol/l
  • ve 120. min ≥ 8,5 mmol/l

= GDM
→ žena je odeslána na diabetologii

Také je v rámci testování možné zachytit tzv. zjevný DM, který splňuje i méně přísná diagnostická kritéria diabetu pro běžnou populaci. Často se jedná o nediagnostikovanou poruchu vzniklou již před těhotenstvím, proto zpravidla přetrvává i po šestinedělí.

Dispenzarizace po porodu

Typický gestační diabetes obvykle ustupuje během šestinedělí, je proto vhodné verifikovat normalizaci glykémie s odstupem. Dle doporučení je indikovaný opět zátěžový test oGTT za 3−6 měsíců po porodu. Při interpretaci hodnot však již platí méně přísná diagnostická kritéria pro všeobecnou populaci. Při negativním nálezu jsou vhodné pravidelné kontroly glykémie cestou praktického lékaře nebo diabetologa s frekvencí 1× ročně, a to buď v podobě oGTT, nebo stanovení společně glykémie a glykovaného hemoglobinu. 

Závěr

V rámci sledování těhotné gynekologem je indikované screeningové vyšetření k vyloučení diabetu u všech žen, které nejsou s touto diagnózou vedeny již před otěhotněním. Každá žena má proveden nejméně jeden zátěžový test oGTT. Pacientky s potvrzeným gestačním nebo zjevným DM v graviditě mají být co nejdříve sledovány a léčeny diabetologem. Stejně tak je u těchto pacientek doporučeno sledování i po porodu z důvodu až 50% rizika rozvoje diabetu mellitu 2. typu. 

Tab. 3  Cílové glykémie při léčbě GDM

Glykémie nalačno

< 5,3 mmol/l

Glykémie 1 hodinu po jídle

< 7,8 mmol/l

Glykémie 2 hodiny po jídle

< 6,7 mmol/l

(zem)

Zdroje:
1. Karen I., Svačina Š. Diabetes mellitus. Novelizace 2020. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2020. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DIABETES-MELLITUS-2020.pdf
2. Těhotenská cukrovka – jak dále po porodu? Informační brožura pro pacienty. Merck. Dostupné na: www.medimerck.cz/content/dam/web/healthcare/biopharma/medimerck/czech-republic/home/GDM_Jak_dále_po_porodu_brožura_FINAL.pdf
3. Diabetes mellitus v graviditě. WikiSkripta, 2020. Dostupné na: www.wikiskripta.eu/w/Diabetes_mellitus_v_gravidit%C4%9B
4. Gestační diabetes mellitus. Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Česká neonatologická společnost ČLS JEP, 2017. Dostupné na: www.diab.cz/dokumenty/DP_GDM_2017.pdf

Doporučené odborné články

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?
22. září 2021
Kardiologie

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?

Metabolický syndrom
Betablokátory (BB) mají své pevné místo v léčbě chronické ischemické choroby srdeční (ICHS), chronického sr...
Detail článku arrow
Léčba radiojódem − indikace a průběh
12. ledna 2022
Endokrinologie

Léčba radiojódem − indikace a průběh

Tato léčebná modalita patří do kompetencí specialistů v oboru endokrinologie a nukleární medicíny. Praktick...
Detail článku arrow
Co vyšetřit při podezření na autoimunitní tyreopatii?
12. ledna 2022
Endokrinologie

Co vyšetřit při podezření na autoimunitní tyreopatii?

Tyreopatie
Tyreopatie patří mezi často se vyskytující nemoci, přičemž neléčené nebo nesprávně léčené přinášejí pacient...
Detail článku arrow