Jak postupovat v případě zdravotní nezpůsobilosti pacienta k držení řidičského průkazu

Jak postupovat v případě zdravotní nezpůsobilosti pacienta k držení řidičského průkazu

Jak postupovat, je-li pacient nezpůsobilý k získání nebo držení řidičského průkazu? Následující text vychází ze současné platné legislativy a přibližuje některé její dopady do praxe.

Podmínky pro zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel upravuje zákon č. 361/2000 Sb., o řízení motorových vozidel, v platném znění a vyhláška 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Tato vyhláška zapracovává rovněž předpisy Evropské unie.

Získání a držení řidičského průkazu

Lékař nemůže předvídat, v jakém zdravotním stavu se bude jeho pacient při řízení motorového vozidla v budoucnu nacházet. Základní povinnost vyhodnotit aktuální schopnost řídit vozidlo má sám řidič. Povinností lékaře je však posouzení zdravotní způsobilosti nebo nezpůsobilosti k získání či držení řidičského průkazu.

Nezpůsobilost k držení řidičského průkazu

Nezbytná vyšetření

Závěr o nezpůsobilosti k držení řidičského průkazu musí být podložen lékařským vyšetřením v nezbytném rozsahu. To zahrnuje:

a) zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují (jejich výčet je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb.);
b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a orientačního neurologického vyšetření;
c) odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti k vyloučení podezření na závažné onemocnění nebo pokud je posuzovaná osoba v soustavné péči jiného lékaře či klinického psychologa.

Náležitosti lékařského posudku jsou obsaženy v § 42 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Oznamovací povinnost praktického lékaře

Lékařem posuzujícím zdravotní způsobilost je:

a) registrující praktický lékař;
b) lékař závodní preventivní péče;
c) kterýkoliv praktický lékař u osoby, jež nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

Z uvedeného vyplývá, že odborný lékař by se měl vyjádřit ke schopnosti řídit motorové vozidlo až na základě žádosti posuzujícího (praktického) lékaře. To je trochu svízel, protože řada pacientů například s diabetem, očními chorobami nebo epilepsií neinformuje své praktické lékaře o změně stavu, a tak praktik vlastně ani nemůže − pokud po informaci sám aktivně nepátrá − vědět, že došlo ke změně zdravotního stavu.

Oznamovací povinnost odborných lékařů

Na základě novely § 89a zákona č. 361/2000 Sb. je již proto povinností všech lékařů, kteří zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění či držitel řidičského oprávnění není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel nebo je zdravotně způsobilý s podmínkou, o této skutečnosti neprodleně informovat jak orgán státní správy, tak „registrujícího poskytovatele“.

Kam podat informaci o nezpůsobilosti k řízení

Tato oznámení přijímá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (podle obvyklého bydliště nebo místa studia) žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Pro oznámení skutečností o změnách zdravotní způsobilosti pacienta není předepsána žádná forma ani k tomu neexistuje žádný tiskopis. Postačí tedy dopisem sdělit identifikaci pacienta a posudkový závěr, tedy že pacient podle odborného nálezu lékaře není způsobilý k řízení motorových vozidel, popřípadě je způsobilý k řízení motorových vozidel jen s podmínkou, kterou je třeba konkretizovat. Odborné důvody by měly být uvedeny pouze ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Kopie přípisu pro obecní úřad by měla být založena do zdravotnické dokumentace a je pro lékaře důkazem, že svou povinnost splnil.

Přezkoumání zdravotní způsobilosti

Příslušný obecní úřad nařídí držiteli řidičského průkazu, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoumání zdravotní způsobilosti. Pokud držitel zcela pozbyl zdravotní způsobilost, příslušný obecní úřad mu řidičské oprávnění odejme. Nepodrobí-li se držitel řidičského průkazu přezkoumání zdravotní způsobilosti bez závažného důvodu, považuje se za zdravotně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

(liv)

Zdroje:

  1. Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
  2. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění účinném od 1. října 2018.
  3. Prudil L. Právní problematika v kardiologii. Přednáška z cyklu Kardiosemináře. Dostupné na: www.kardioseminare.cz/post-event-2

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow