Léky v těhotenství přehledně

Léky v těhotenství přehledně

Farmakoterapie gravidních žen je velmi citlivou oblastí, která vyžaduje pečlivé posouzení přínosů a rizik pro zdraví matky i plodu. Poznatky o bezpečnosti léčiv v těhotenství se navíc v průběhu času neustále vyvíjejí. Jako vodítko pro rychlou orientaci v aktuální situaci proto přinášíme přehlednou tabulku vycházející z platných SPC i doporučení českých odborných společností. Měla by pomoci udělat si základní představu o léčivech volby, možných alternativních modalitách i kontraindikacích u běžných onemocnění, s nimiž se praktický lékař u těhotných žen běžně setkává.

Tabulky si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

Antibiotika

Analgetika, antipyretika, koanalgetika, antimigrenika

Antidiabetika

Antihypertenziva

Komentář k použití tabulky

Tento přehled by neměl být používán jako jediný podklad k rozhodnutí o tom, zda indikovat konkrétní léčivo těhotné ženě. Posouzení by mělo být vždy přísně individuální, zahrnující co nejvíce informací o zvažovaném léku, pacientce, plodu, tíži onemocnění, jeho dopadu na vývoj plodu a stav matky, a lékař by měl také dbát na přání těhotné ženy.

Primárním zdrojem informací pro lékaře by měl být souhrn informací o přípravku (SPC), zejména části 4.6 Fertilita, těhotenství, kojení, 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti a eventuálně 4.3 Kontraindikace. SPC však ne vždy obsahuje dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí. K vypracování této tabulky jsme kromě SPC využili odborné texty českých gynekologů a doporučené postupy českých odborných společností. I v těchto materiálech se však informace ne vždy vzájemně shodují. Podobně je tomu se zahraničními zdroji, které jsme se z důvodu četných odlišností v praxi i spektru léčiv nakonec rozhodli necitovat. Naše poznání o bezpečnosti léčiv v těhotenství se s časem vyvíjí, a tak by měl každý lékař v primární péči tuto problematiku průběžně sledovat.

(holi)

Zdroje:
1. Binder T. Farmakoterapie v graviditě. Klinická farmakologie a farmacie 2019; 33 (4): 12–19.
2. Nižník P. S., Janků P., Hudeček R., Ventruba P. Farmakoterapie v graviditě a při kojení. Practicus 2019; 8: 12–14.
3. Krejčí H., Andělová K., Anderlová K a kol. Gestační diabetes mellitus: Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. Česká gynekologie 2018; 83 (5): 397–406.
4. Moťovská Z., Hutyra M., Pařenica J. Doporučení ESC pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění v těhotenství, 2018. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa 2019; 61: e195–e236.
5. Jak posuzovat riziko farmakoterapie v těhotenství. Farmakoterapeutické informace 2008; 11: 1–3. Dostupné na: www.sukl.cz/file/2967_1_1/download

Doporučené odborné články

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?
24. srpna 2023
Kardiologie

Karvedilol vs. bisoprolol v léčbě chronického srdečního selhání: Který z nich je vhodnější, proč a pro koho?

Srdeční selhání
Předchozí studie BRIGHT-D naznačila, že bisoprolol může zajišťovat lepší ochranu myokardu u pacientů s chro...
Detail článku arrow
Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu
19. července 2023
Diabetologie

Doporučení ADA pro screening a léčbu mikrovaskulárních komplikací diabetu

Komplikace u diabetu
V následujícím přehledu shrnujeme klíčové body standardu péče o pacienty s diabetem týkající se prevence, s...
Detail článku arrow
Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?
15. července 2023
Diabetologie

Do jaké míry může diabetes 1. typu zhoršovat mužskou fertilitu a funkci testes?

Diabetes mellitus 1. typu
Systematický přehled literatury a metaanalýza některých dat ukázaly, že přítomnost diabetu 1. typu (DM1) mů...
Detail článku arrow