Příkaz ke zdravotnímu transportu: Na co má pacient nárok?

Příkaz ke zdravotnímu transportu: Na co má pacient nárok?

Lze zdravotní transport indikovat i z důvodů sociálních? Je podstoupení onkologické léčby vždy důvodem pro přepravu sanitním vozem? Jak postupovat v případě transportu do jiného než nejbližšího zdravotnického zařízení? Buďte v obraze, jaké jsou vaše pravomoci a povinnosti.

Zdravotní transport musí být vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoliv jako sociální služba (špatné dopravní spojení, je to daleko, pacient je na to zvyklý, apod.).

Kdo vyplňuje příkaz ke transportu

Příkaz ke zdravotnímu transportu (PKZT) pro cestu ke smluvnímu poskytovateli, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje odesílající lékař, který poskytnutí této péče požaduje. PKZT pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný – po ošetření nebo po pobytu v nemocnici nemusí být nutný vždy.

Plánované kontrolní vyšetření

PKZT vypisuje ošetřující lékař, který o kontrole rozhodl. Pokud nastane situace, kdy tento lékař PKZT z objektivních důvodů nevystaví – např. pacient je pozván na kontrolu až za delší časové období, takže předem nelze vyloučit změnu zdravotního stavu, a tím i zánik nebo naopak vznik indikace k přepravě, obrátí se pacient na svého praktického lékaře. Ten posoudí jeho aktuální zdravotní stav, a pokud je přeprava ze zdravotních důvodů indikovaná, vystaví mu PKZT. Příkaz pro cestu zpět však již vyplňuje lékař, u kterého plánovaná kontrola proběhla.

Kdy vystavit „zpáteční“

Současně s příkazem pro cestu do zdravotnického zařízení musí odesílající lékař vystavit i příkaz pro cestu zpět tehdy, jestliže požaduje poskytnutí péče od jiných odborných zdravotnických pracovníků než lékařů.

Indikace přepravy onkologických pacientů

Samotný fakt podstupování onkologické léčby není důvodem pro indikaci zdravotnické přepravy, vždy záleží na celkovém zdravotním stavu pacienta. Přeprava může být výjimečně indikována již na začátku léčby u pacientů, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu z důvodu samotného onemocnění (nádory způsobující masivní lymfedém apod.) nebo z důvodu komorbidit („neonkologická“ indikace). Indikace musí být jasně zdůvodněna v dokumentaci pacienta. V průběhu léčby pak může indikace vzniknout i při zhoršení zdravotního stavu pacienta v důsledku nežádoucích účinků onkologické léčby (nevolnost po radioterapii na oblast břicha, komplikace nádorů CNS apod.).

Chemoterapie

Chemoterapie je zpravidla indikací pro cestu zpět z důvodu nežádoucích účinků léčby (zvracení, slabost, závratě apod.). V některých případech může být převoz pacienta indikován na cestu „tam i zpět“ z důvodu nežádoucích účinků léčby (např. těžký hand-foot syndrom, závažná polyneuropatie) nebo z důvodu komorbidit („neonkologická“ indikace). Indikace musí být zdůvodněna v dokumentaci.

Biologická léčba

Podávání biologické léčby samo o sobě není indikací k převozu sanitním vozem. Pokud je ve zdravotnické dokumentaci údaj ECOG performance status (PS) 0−1 (tedy na škále ECOG je fyzická aktivita hodnocena jako „bez omezení“), nemůže být doprava hrazena ze zdravotního pojištění. Naopak při indikaci převozu pacienta z důvodu špatného zdravotního stavu by v řadě případů nebyla splněna podmínka úhrady pro biologickou léčbu (hrazena je často jen pro pacienty s PS 0−1).

Nutná spolupráce PL a specialisty

Přepravu indikuje ošetřující onkolog a/nebo radioterapeut (specialisté), standardně indikuje specialista transport sám. Zcela výjimečně příkaz vystavuje praktický lékař (PL), a to v případě kontroly s velkým časovým odstupem, při náhlém zhoršení zdravotního stavu v průběhu léčby či sledování apod. PL také předává specialistovi informaci o celkovém zdravotním stavu a „neonkologické“ indikaci přepravy, která nemusí být při vyšetření specialistovi patrná. Specialista takovou indikaci respektuje, avšak odpovědný za indikaci přepravy je PL. Specialista naopak předává PL informaci o onkologické indikaci, která nemusí být pro PL patrná (např. leukopenie). V takové situaci PL indikaci transportu respektuje, ale odpovědnost za ni přebírá onkolog/radioterapeut.

Do kterého zařízení

Indikovaná/hrazená je přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení (ZZ) schopného poskytnutí dané zdravotní služby. V případě transportu do jiného než nejbližšího ZZ by měl lékař uvést na PKZT odůvodnění nutnosti léčby ve vzdálenějším zařízení. To znamená, že pokud je bližší pracoviště příslušné odbornosti (např. onkologie) sice dostupné, ale potřebnou péči může poskytnout pouze pracoviště vzdálenější, uvede specialista do zprávy tyto důvody pro potřebu jak lékaře indikujícího přepravu, tak i revizního lékaře.

(liv)

Zdroj: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48

Doporučené odborné články

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?
21. dubna 2022
Diabetologie

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Deformity přednoží jsou v populaci velmi časté, řada pacientů však do ordinace přichází až z důvodu dlouhol...
Detail článku arrow
Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?
22. září 2021
Kardiologie

Betablokátory a hmotnostní přírůstek: Jak zvládat tento vedlejší účinek léčby?

Metabolický syndrom
Betablokátory (BB) mají své pevné místo v léčbě chronické ischemické choroby srdeční (ICHS), chronického sr...
Detail článku arrow
INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?
19. dubna 2022
Endokrinologie

INFOGRAFIKA: Jak zahájit léčbu levothyroxinem?

Levothyroxin je základním lékem pro pacienty s hypotyreózou. Iniciální dávkování tohoto přípravku se může u...
Detail článku arrow