Příspěvek na péči a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na péči a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Kdo provádí posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení? Kdy a kde lze požádat o dávky sociální pomoci z důvodu zdravotního omezení?

Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení

Zajišťuje posudkové vyhodnocení zdravotního stavu osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby a osob těžce zdravotně postižených. Vyžádá si zdravotní dokumentaci především od praktického lékaře. Pokud obdržené lékařské podklady nejsou dostatečné, posudková služba může písemně vyzvat žadatele, aby se dostavil k praktickému lékaři nebo aby dodal příslušné nálezy od odborných lékařů.

Úřad práce ČR

Spravuje agendu všech dávek sociální pomoci z důvodu zdravotního omezení. Žádosti se podávají na příslušnou krajskou pobočku podle místa trvalého bydliště žadatele. Správní řád v odůvodněných případech umožňuje zažádat také o to, aby řízení o příspěvku vedla jiná než místně příslušná pobočka úřadu práce.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna zvládat. Dále podle potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a podle potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

Jakou péči lze z příspěvku hradit

Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Jaká je výše příspěvku

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveného v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách rozlišuje 4 stupně závislosti, ke kterým stanovuje výši finanční částky.

Příspěvky pro osoby se zdravotním postižením

Příspěvek na mobilitu nebo na zvláštní pomůcku je přiznán při splnění podmínek fyzické osobě, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu a má zde bydliště. Dávky náleží rovněž dalším osobám (uvedeným v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením), které nemají na území ČR trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR (vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou apod.). Nárok mají také občané EU krytí předpisem EU – Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu

Příspěvek je určen osobě starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (k průkazu TP příspěvek na mobilitu nenáleží) a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována.

Kdo nárok na příspěvek na mobilitu nemá

Osoba, která využívá pobytové sociální služby, jakými jsou domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo zdravotnické zařízení ústavní péče. Těmto osobám lze příspěvek přiznat pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. jízdy s rodinným příslušníkem k lékaři nebo na rehabilitace.

Příspěvek na zvláštní zdravotní pomůcku

Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo je pojištěnci zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku je, že osoba je starší 3 let (motorové vozidlo nebo úprava bytu), 15 let (vodicí pes) nebo 1 roku (všechny ostatní pomůcky). Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok má osoba, která má těžkou vadu nosného či pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Musí jít o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který podle lékařských poznatků trvá nebo má trvat déle než 1 rok. Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

(liv)

Zdroje:

  1. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučené odborné články

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023
3. května 2024
Endokrinologie

Jaké tyreopatie by měl léčit a dispenzarizovat praktický lékař pro dospělé – novelizace doporučených postupů z roku 2023

Se širší dostupností laboratorních a zobrazovacích vyšetření je diagnostikováno stále více onemocnění štítn...
Detail článku arrow
Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře
22. dubna 2024
Endokrinologie

Shrnutí endokrinologických doporučení pro praktické lékaře

Hypotyreóza Štítná žláza Tyreopatie
Přinášíme praktický souhrn základních informací a doporučení týkajících se problematiky periferní hypotyreó...
Detail článku arrow
Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik
22. dubna 2024
Endokrinologie

Tyreopatie v ordinaci praktického lékaře – sada infografik

Přinášíme vám soubor 4 praktických „taháků“, které stručně a přehledně shrnují nová doporučení pro manageme...
Detail článku arrow